Memorandum informacyjne

dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.

Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie

w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

 

 

 

 

Działka stanowić będzie wkład własny gminy do przedsięwzięcia. Grunt, jaki gmina zamierza wnieść jako wkład własny do PPP zostanie przekazany partnerowi prywatnemu w formie nieodpłatnego użyczenia, przy czym podmiot publiczny zastrzega sobie prawo do negocjacji sposobu przekazania gruntu na etapie dialogu konkurencyjnego. Zakres inwestycji obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego, a w szczególności wykonanie drogi, chodnika, placu zabaw, wiaty na śmietnik oraz odwodnienie terenu.

 

 

Budowa budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmuje w szczególności:

- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego inwestycji;

- Budowę zaprojektowanego budynku;

- Wykonanie infrastruktury technicznej: przyłącza wody i sieć wodociągową ppoż., przyłącza kanalizacji sanitarnej, oświetlenia budynku;

- Zagospodarowanie terenu: śmietnik, plac zabaw, zieleń, roboty odwodnieniowe;

- Budowę drogi i chodnika.

 

Podmiot Publiczny poszukuje Partnera Prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje, sfinansuje budowę oraz będzie utrzymywać w sprawności technicznej budynek komunalny pobierając pożytki z tytułu opłaty za dostępność oraz ewentualnej eksploatacji powierzchni komercyjnych.

Przedmiotem planowanego PPP jest zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja budynku mieszkalnego w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w mieście Wąbrzeźno, przy ul. Macieja Rataja, na działce nr 19/5 położona w obrębie 3 miasta Wąbrzeźna, zapisana w księdze wieczystej KW nr TO1W/00008499/2